Obchodní podmínky

1. Podmínky používání služeb

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rychlelajky.cz, jehož provozovatelem je IČ: 21068780. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, abyste dodrželi zde uvedené podmínky. Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby rychlelajky.cz a to ode dne 9.1.2024.

1.1. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové adrese rychlelajky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží
  • základní údaje kupujícího
  • před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Vztah s Instagramem

3.1. Služby prostřednictvím webu rychlelajky.cz nejsou v žádném případě přidruženy ani sponzorovány Instagramem, Facebookem ani partnery třetích stran společnosti Instagram. Služby na rychlelajky.cz nemají za žádných okolností za cíl jakkoliv poškozovat značku a dobré jméno společnosti Instagram. Služby na rychlelajky.cz fungují zcela samostatně, tzn. odděleně od společnosti Instagram. rychlelajky.cz se nepokouší zneužít reputace společnosti Instagram. Podobnost ochranných známek Instagramu a rychlelajky.cz nemají žádnou spojitost. Tyto názvy domén a ochranných známek patří zcela odlišným společnostem. Dodatečné poznámky: Vaší výhradní odpovědností je dodržovat pravidla společnosti rychlelajky.cz a veškerých právních předpisů. Služby na webu rychlelajky.cz používáte na vlastní riziko. Nejsme na vině pokud bude Váš účet z jakéhokoli důvodu zabanován. Nepožadujeme Vaše přihlašovací údaje, tzn. Uživatelské jméno a heslo. Měli byste však mít vždy na paměti, že existuje riziko ztráty Vašeho účtu Instagram. Měli byste si uvědomit veškerá rizika a také převzít odpovědnost za používání Vašeho Instagram účtu.

4. Změny služby a ceny

4.1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo stáhnout celou službu nebo jakýkoli její obsah bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

4.2. Rychlelajky.cz ani majitel nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změny ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

5. Všeobecné podmínky

5.1. Vaše užívání služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na základě „tak jak je“ a „jak je k dispozici“.

5.2. Nemůžeme zaručit nepřetržité, nepřerušované nebo bezchybné fungování služeb. Na začátek přičítání si vyhrazujeme 24 hodinový úsek. I přesto je ale v 99% případů služba spuštěna ihned.

5.3. Zákaznická podpora pro www.rychlelajky.cz je zajištěna pouze v českém a anglickém jazyce a to prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na webu. Odepíšeme vám vždy na váš email. Neposkytujeme telefonní podporu.

5.4. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat službu nebo upravovat jinou webovou stránku tak, aby falešně naznačovala, že je spojena se službami rychlelajky.cz nebo jinou námi poskytovanou službou.

5.5. Slovní, fyzické, písemné nebo jiné vyhrůžky jakéhokoliv zákazníka na zaměstnance, člena nebo vedoucího pracovníka společnosti rychlelajky.cz bude mít za následek okamžité ukončení propagace bez nároku na vrácení předem uskutečněné platby.

5.6. Berete na vědomí, že rychlelajky.cz využívá dodavatele a hostující partnery třetích stran, kteří poskytují potřebný hardware, software, sítě, úložiště a související technologie potřebné pro provoz služby.

5.7. Rychlelajky.cz nezaručuje, že (I) služba splní Vaše specifické požadavky, (II) služba nebude přerušena, včasná, bezpečná nebo bezchybná, (III) výsledky, které lze získat z použití služby budou přesné nebo spolehlivé, (IV) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím služby bude splňovat Vaše očekávání a (V) chyby ve službě budou opraveny

5.8. Máme za to, že akceptováním těchto podmínek výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že poskytovatel služeb na rychlelajky.cz neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale bez omezení, škody za ztrátu zisku, dobrého jména, použití, data nebo jiné nehmotné ztráty. Rychlelajky.cz neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu za poskytované služby objednavateli. Jediná vyjímka je záruka na daný počet followers.

5.9. Otázky k těmto Obchodním podmínkám nebo v jiných záležitostech mohou být zaslány prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu a to pouze v českém či anglickém jazyce.

5.10. Je Vaší výhradní odpovědností si ověřit, zda se tyto Podmínky užití služeb změnily.

5.11. Služba rychlelajky.cz NEGARANTUJE ani NESLIBUJE zvýšení aktivity Instagramu, objednávek a podobných věcí. Předmětem služby rychlelajky.cz je pouze nárůst followers, lajků nebo views. Dodávaní followers nejsou nikdy aktivní. Jde pouze o číslo.

6. Cena služby a platební podmínky

6.1. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Pomocí platební karty přes platební bránu Stripe
  • Pomocí Apple Pay přes platební bránu Stripe
  • Pomocí Google Pay přes platební bránu Stripe

6.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7.2. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby dodání zboží kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.3. Kupujícímu zaniká nárok na jakékoliv vrácení peněz nebo náhrady v případě, že získal více sledujících, lajků nebo views než bylo dohodnuto ve specifikaci nabízené služby.

8. Osobní údaje

8.1. Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k naplnění objednávky. Údaj “Instagram přezdívka” bude použit u našeho dodavatele služeb. Další specifikace ochrany soukromí najdete zde.